У складу са одредбама члана 11. и члана 12. Закона о удружењима („Службени лист РС“, број 51/09), на оснивачкој скупштини одржаној дана 06.02.2018. године, у Београду, усвојен је

 

СТАТУТ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА „ОДБРАНИМО ШКОЛЕ“

Област остваривања циљева

ЧЛАН 1.

            Удружење грађана „Одбранимо школе“ ( у даљем тексту: Удружење ) основано је на неодређено време, као нестраначко, невладино и непрофитно удружење грађана ради остваривања циљева у области заштите права на образовање и васпитање.

Циљеви удружења

ЧЛАН 2.

            Циљеви удружења су: унапређивање заштите права на образовање и васпитање, који су дефинисани Уставом Републике Србије, заштита интелектуалне и материјалне својине запослених у образовно-васпитним установама, као и самих установа, афирмација дечјих и људских права и слобода и едукација грађана, а посебно деце и младих, о важности васпитања и образовања за напредак друштва.

ЧЛАН 3.

            Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:

 • прикупља и обрађује стручну литературу, аудио-визуелне и остале садржаје у области васпитања и образовања;
 • организује, само или у заједници са другим организацијама, стручне скупове, саветовања, семинаре и друге облике стручног образовања у области деловања Удружења;
 • објављује књиге и друге публикације о дечјим и људским правима и слободама из области васпитања и образовања, у складу са законом;
 • обавља сарадњу са надлежним установама у циљу побољшања васпитно-образовног процеса и унапређења наставних планова и програма;
 • успоставља сарадњу са основним и средњим школама, факултетима, универзитетима и другим васпитним и образовним установама у земљи и иностранству.

Назив и седиште

         ЧЛАН 4.

            Назив Удружења је „Одбранимо школе“.

            Удружење има седиште у Београду.

            Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Услови и начин учлањивања и престанак чланства

ЧЛАН 5.

            Члан удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут, а на основу препоруке једног од чланова.

Малолетно лице са навршених 14 година може се учланити у Удружење уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности.

За лице млађе од 14 година из става 1. овог члана пријаву подноси његов заступник.

ЧЛАН 6.

            Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор.

            Чланство се стиче потписивањем приступнице.

            Члан може иступити из чланства давањем писмене изјаве о иступању.

            За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника.

            Чланство у Удружењу престаје дужом неактивношћу члана, непоштовањем одредаба овог статута или нарушавањем угледа Удружења.

 Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Управног одбора.

Права обавезе и одговорност чланства

ЧЛАН 7.

            Члан има право да:

 • равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;
 • непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;
 • бира и буде биран у органе Удружења;
 • буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

Члан је дужан да:

 • активно доприноси остваривању циљева Удружења;
 • учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;
 • плаћа чланарину;
 • обавља друге послове које му повери Управни одбор.

Унутрашња организација

ЧЛАН 8.

            Органи Удружења су Скупштина и Управни одбор. Функцију заступника Удружења врши Председник Управног одбора, а у његовом одсуству заменик Председника Управног одбора.

ЧЛАН 9.

            Скупштину Удружења чине сви његови чланови.

            Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на писмену иницијативу најмање једне трећине чланства. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

            Седницу скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.

            Скупштина:

 • доноси план и програм рада;
 • усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
 • усваја друге опште акте Удружења;
 • бира и разрешава чланове Управног одбора;
 • разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;
 • разматра и усваја финансијски план и извештај;
 • одлучује о статусним променама и престанку рада удружења;
 • одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења  неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

ЧЛАН 10.

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева удружења, који су утврђени овим Статутом.

Управни одбор има 3 члана, које бира и опозива Скупштина.

Мандат чланова Управног одбора је 4 године и могу се поново бирати на исту функцију.

Управни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика председника.

ЧЛАН 11.

Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

Заменик председника је овлашћен да, у отсуству председника Управног одбора, заступа Удружење и потписуе сва финансијска и новчана документа у име Удружења.

ЧЛАН 12.

Управни одбор:

 • руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;
 • организује редовно обављање делатности Удружења;
 • поверава посебне послове појединим члановима;
 • доноси финансијске одлуке;
 • подноси извештај на свакој седници Скупштине;
 • одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање 5 чланова Удружења, и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;
 • одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника удружења за тај поступак;
 • одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други органи Удружења.

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.

Остваривање јавности рада

ЧЛАН 13.

            Рад Удружења је јаван.

            Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерен начин.

            Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на седници скупштине Удружења.

ЧЛАН 14.

            Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и оранизацијама у земљи и иностранству.

            Удружење може приступити међународним удружењима из области васпитања и образовања, о чему одлуку доноси Скупштина.

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима

ЧЛАН 15.

            Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.

            Удружење може прибављати средства и од котизације за семинаре и друге облике образовања из области заштите права на образовање и васпитање.

Престанак рада удружења

ЧЛАН 16.

            Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

Поступање са имовином удружења у случају престанка рада удружења    

ЧЛАН 17.

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одллуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом.

ЧЛАН 18.

            Удружење има печат округлог облика на којем је у горњој половини исписано: „Удружење грађана „Одбранимо школе“, Београд“.

ЧЛАН 19.

            На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

ЧЛАН 20.

            Овај статут ступа на снагу даном усвајања од стране Оснивачке скупштине Удружења, а примењиваће се од дана уписа у регистар код надлежног органа.